Política de privadesa

Responsable

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens faciliteu per a:

  • Elaborar una anàlisi estadística de l'ús de l'aplicació per part dels usuaris (de forma anònima)

  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau

Categories de dades

Derivada de les finalitats abans esmentades, el desenvolupador informa de l'ús de les següents categories de dades:

  • Dades d'ús a través de Google Firebase

  • Metadades de comunicacions electròniques a través de l'enllaç de contacte amb el desenvolupador

Termini de conservació de les dades

Marc Celeiro (en endavant, el desenvolupador) i els serveis de tercers inclosos conservaran les dades únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui el consentiment atorgat.

Destinataris

Les dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis al desenvolupador. El desenvolupador ha subscrit els corresponents contractes amb cadascun dels proveïdors de serveis, amb l'objectiu de garantir que aquests tractaran les dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.

Per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa, la seva recollida i administració es durà a terme emprant les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

En aquells casos en els quals el desenvolupador compti amb prestadors de servei que es trobin fos de la Unió Europea, es comprovarà que les seves transferències s'hagin regularitzat atenent el compromís de protecció, integritat i seguretat de les dades.

Drets

Teniu dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides en un inici.

Podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades a través del formulari de consentiment present dins l'apartat de Configuració de l'aplicació. Els serveis externs inclosos deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si desitgeu fer ús de qualsevol dels drets, contacteu amb mi a [email protected].

Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

El desenvolupador podrà modificar la present Política de privadesa en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en aquest lloc web.

Data de publicació i darrera revisió: 28 de desembre de 2020.